МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд ашигладаг мал эмнэлгийн нэгдсэн системд дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд: ✔ Малчид, мал бүхий иргэд зөвхөн өөрийн хариуцан ажил үйлчилгээ явуулдаг мал эмнэлэг үйлчлгээний нэгжийн малын эмчээс мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний цахим гарал үүслийн гэрчилгээ гаргуулан борлуулалт хийх: ✔ Цахим гарал үүслийн гэрчилгээг заавал цаасаар гаргуулан авч явах: ✔ МЭНС-д тухайн өрхийн малын А данс задаргаагаар бүртгэгдсэн, борлуулалтын үед эр сувай малнаас тоогоор хасагдах: ✔ Дархлаажуулалт, угаалга, туулгалтад мал сүргээ хамруулаагүй тохиолдолд мөн вакцин тарилга хийсэн эм биобэлдмэлийн шимэгдэлтийн хугацаа дуусаагүй үед гарал үүслийн гэрчилгээ автоматаар гарахгүй хар жагсаалтад орох: Мал эмнэлгийн тасаг

2023-01-11 21:01:53