ЕБС -ийн гүний худгийн өрөмдлөгийн ажлыг сумын ОНХС-ийн 15 с ая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ.