..бусад

Комисс байгуулах тухай

Монгол улсын цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

  1. Аймгийн хэмжээнд ажиллах иргэний зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг  дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. 

Ажлын хэсгийн ахлагч:  Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны дарга Д.Батчулуун

Гишүүд :    Хууль зүйн хэлтсийн дарга П.Хишигдаваа

                  Цагдаагийн газрын дарга О.Ганбат

Булган сумын 3 дугаар багийн иргэн М.Мөнхцэцэг

Булган сумын 4 дүгээр багийн иргэн Р.Оюун

 Нарийн бичгийн дарга:   ГХУСАЗЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Эрдэнэбат

      2. Иргэний зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулж  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг ИТХ-ын  ажлын албаны дарга, ажлын хэсгийн ахлагч     / Д.Батчулуун /-д үүрэг болгосугай. 

 

 

    ДАРГА                          Д.БАТСАЙХАН

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.